Question 16 of 523

Meiosis takes place in Chlamydomonas in (1) Zygospore (3) Hypnospores (2) Zoospore (4) Aplanospores