What’s your NEETPrep rank?

What’s your NEETPrep rank?

See your score and standing against 50k+ students

See your score and standing against 50k+ students

Vishvender Pahal

80
125
17915
Vishvender Pahal
80
125
17915

1

1

Harshleen Kaur

274
114
15231
Harshleen Kaur
274
114
15231

2

2

Soniya Rathore

35
63
18342
Soniya Rathore
35
63
18342

3

3

alam shadab

11
8
12148
alam shadab
11
8
12148

4

4

Jyotsna Srivatsa

1
21
18230
Jyotsna Srivatsa
1
21
18230

5

5

Gazala Yasmeen

15
93
18725
Gazala Yasmeen
15
93
18725

6

6

Chirag Dua

356
85
20396
Chirag Dua
356
85
20396

7

7

Anamika upadhyay

16
125
16593
Anamika upadhyay
16
125
16593

8

8

DHARMIK R. CHAVADIYA

92
94
14287
DHARMIK R. CHAVADIYA
92
94
14287

9

9

SID@1999

63
197
19700
SID@1999
63
197
19700

10

10