Question 13.13:- 

How will you convert benzene into

(i) p-nitrobromobenzene

(ii) m- nitrochlorobenzene

(iii) p - nitrotoluene

(iv) acetophenone?


(i) Benzene can be converted into p-nitrobromobenzene as:
(ii) Benzene can be converted into m-nitro chlorobenzene as:
(iii) Benzene can be converted into p-nitrotoulene as:
(iv) Benzene can be converted into acetophenone as: