#81 - Estimation of % of Oxygen & Nitrogen
(Chemistry) > Basics of Organic Chemistry