#60 | Hyperconjugation
(Chemistry) > Basics of Organic Chemistry